Hotline : 02 315 9133

23 Apr.
2013

บริษัท โกเวล เข้าร่วมกิจกรรมออกร้านกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)

บริษัท โกเวล จำกัดเข้าร่วมออกกิจกรมมออกร้านกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)  ในโครงการประชุมวิชาการ " How to obtain " Good Health, Wellness and Stay Young" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556  ซึ่งในงานเป็นการประชุมวิชาการของสมาชิกเภสัชกรที่ปฏิบัติการในร้านขายยาและการออกร้านของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อการดูสุขภาพกายที่ดีตลอดอายุขัย อีกทั้งยังมีความอ่อนกว่าวัยอีกด้วย